امروز: سه شنبه، 6 مهر 1400

نساجی مدرن

nasajemodern

رخ نمایی زمستان از پشت آستری پرده

درخواب عمیقی فرو رفته بودم که ناگهان خورشید از لا به لای آستری های پرده اتاقم مانند مادری که نگران فرزندان خویش است من را برای آغاز روز جدید با نور درخشانش بیدار کرد .
چشم باز کردم و لبخندی زدم و برای خورشید خانم دست تکان دادم ، او هم جواب مرا با رقصاندن نورش دور سرم داد.