استری پرده با چه روشی انجام می شود


استری پرده با چه روشی انجام می شود:

آسترکردن پردهبه دوصورت جدا از پرده و وصل به پرده صورت می گيرد که هریک را توضیح خواهیم داد:
اول : آستر کردنپرده با روش وصل کردن خود آستر بهپرده
در اين روش آستری پردهرا می توان به دو صورت به پرده دوخت . در هر دو روش لبه های بالايی پرده و آستریبه يکديگر وصل شده و نوار پردههمزمان به هر دو لبه دوخته می شود اما لبه های پايينی به صورت جدا ازهمدوخته می شوند . درهر دو روش آستر به اندازه پرده برش دادهمی شود ؛ به غير از بلندی آن که دو الی سهسانتی متر کوتاه تر از بلندی پرده در نظر گرفته می شود.
الف : در اين روش لبه های کناری آستردر زير لبه های کناری پرده قرار گرفته وبه صورت پس دوزیبه آن وصل می شود . مراحل دوخت آن به ترتيب زير است
اول : لبه پايينی پرده را هفت الی پانزده سانتی مترمتناسب با بلندی و کوتاهی وجنس پرده و به صورتدوبله توداده و پس از اتو نزديک به خطتابدوزيد.
دوم : لبه های کناری پرده را نيز سه سانتی متر به طور دوبله توداده واتو کنيد (دوخته نمی شود)
سوم : لبه پايينی آسترپرده را هفت سانتی متربه صورت دوبله تو داده و بدوزيد.
چهارم : دو طرف لبه های کناری آستر را دو الی سه سانتی متر قيچی کنيد.
پنجم : اگر آستر داخلی بايد اضافه شود ؛ پارچه آسترداخلی را به زير پارچه آسترپرده قرارداده ومانند يک پارچه آستری در نظرگرفته وبه هم کوک بزنيد.
ششم : پرده را بر روی سطح بزرگ و تميزی به طوری که پشت آن به طرف شما بوده ولبه بالايینيز در بالا باشد پهن کنيد . سپس آستری را به طوری که طرف روی آن به سمت شما باشد بر رویپرده پهن نماييد . لبه پايين آستر بايد سه سانتی متر کوتا ه تر از لبه پايين پرده قرار گيرد.
هفتم : لبه های کناری آستر را در زير لبه های کناری پرده قرار داده و بادوخت پس دوزینزديک به هم لبه های کناری آستر را در زير لبه های کناری پرده مخفی کنيد.
هشتم : بلندی پرده را ازلبه پايين به طرف بالا اندازه زده وبا سنجاق علامت گذاری کنيد.
نهم : بلندی آستررا تا لبه بالايی پردهدرنظرگرفته واضافه آن را قيچی کنيد . لبه بالايی پرده را ازسرعلامت گذاری با سنجاق به طرف پشت بر گردانده و با سنجاق ثابت واتو کنيد . زاپاس لبه بالايی پردهبرای پارچه هیي ضحيم سه سانتی متر و برای پارچه های نازک به اندازه پهنای نوار پرده است.
دهم : نوار پرده را يک الی دو سانتی متر پايين تر از لبه تا شده سنحاق کنيد ، به طوری که زاپاسلبه بالايی پرده را کاملا"بپوشاند . سپس بالا و پايين آن را در يک جهت به پرده بدوزيد.
يازدهم : نخهای نوار پرده را بکشيد تا پرده بهاندازه عرض مورد نظر گردد.
ب.روش دوم : لبه های بالايی آستر و پرده به هم وصل شده ونوار پرده هم زمان به هردو دوختهمی شود . اما لبه های کناریپرده وآستر به صورت جدا ازهم وبه وسيله بست هايی به يکديگر وصلمی شوند . ضمن اين که يک پيلی پنج سانتی متری نيز در وسط پرده داده می شود . اين يک روشخوب است ،چرا که آستری می تواند به راحتی حرکت کرده و از چروک خوردگی درپرده جلوگيری می شود . مراحل دوخت اين آستری به شرح زير است:
  .1
لبه های کناری پرده را به صورت دوبله سه سانتی متری تو داده واتو کنيد . هم چنين لبه پايينی پرده را ده سانتی متر و به صورت دوبله تو داده و اتو کنيد.
  .2
اگرلازم است به دو طرف لبه کناری پرده وزنه بدوزيد . سپس لبه پايين را نزديک به خط تا بدوزيد
  .3
لبه های کناری آستر را به صورت دوبله سه سانتی متری ولبه پايينی آن را هفت سانتيمتر وبهصورت دوبله تو داده و پس از اتو بدوزيد.
  .4
پرده را برروی سطح بزرگ وتميزی پهن کرده وبلندی پرده را از لبه پايين تا لبه بالايی پردهاندازه زده وبا سنجاق علامت گذاری کنيد
  .5
لبه بالای پردهرا ازسر اين علامت گذاری به طرف پشت پارچه تا کرده و اتوکنيد . زاپاس اينلبه بايد 3سانتی متر باشد . به همين اندازه آن را اندازه زده و بقيه زاپاس را قيچی نماييد.
  .6
نوارپرده را يک الی دو سانتی متر پايين تر از لبه بالايی پرده قرار داده وفقط لبه بالايی آن رابه پرده بدوزيد.
  .7
پرده را بروی سطح بزرگ وتميزی پهن کنيد وآستر را به طوری که دوطرف پشت پارچه هایآستر و پرده مقابل هم باشند برروی آن قراردهيد.
  .8
لبه بالايی آستر را به زيرنوار پرده قرار داده و اضافه زاپاس آن را قيچي کنيد . لبه بالايی آستربايد هم سطح لبه دوخته شده نوار پرده و لبه پايينی آن نيز 2 الی 3 سانتی متر کوتاه تر از لبهپايينی پرده قرار گيرد
  .9
اگر آستر داخلی لازم است ، بايد آن را به آستر اصلی وصل کنيد تا مانند يک آستری شود.سپس پرده به آنها وصل می گردد . به اين ترتيب آستر داخلي در بين پرده وآستر قرار خواهد گرفت
  .10
لبه پايينی نوار پرده را نيز به طوری که زاپاس لبه بالايی پرده را بپوشاند سنجاق کنيدسپس با دقت واز لبه بالايی نوار پرده بدوزيد ، به طوری که نخ نوار پرده در ميان دوخت قرار نگيرد
  .11
لبه های کناری آستر را به لبه های کناریپرده وبا زدن بست هايی به طول 3 سانتی مترو در فواصل مساوی وصل کنيد . برای درست کردن اين بست ها بايد يک دوخت بلند از لبه آستربه لبه پرده زد . سپس روی اين حلقه ها را با زنجير دوزی ضخيم و محکم کرد . در پايان دنباله نخرا گره زده ومحکم ببنديد
آستر کردن پرده به روش جدا ازپرده
به سه صورت :

الف . با استفاده ازنوار پرده آسترجدا

ب . با استفاده ازنوارپرده معمولي
ج . در دو ريل (چوب پرده) جدا ازهم انجام می شود
الف . اگرچه اين آستر با قلاب های پرده به ميل پرده وصل است ، ولي کاملا" به طورمجزا دوخته می شود .نوار پرده ای که بهاين آستر دوخته می شود ، نوار پرده آستر جداناميده می شود . اين نوار پردهکه به صورت دو لا است ، بر بالای لبه بالايی آستر دوخته می شود و در ميان آن شکاف هايیاست که قلا بهای پرده می توانند از ميان آنها عبور داده شوند . برای صرفه جويی در پارچه ، لازمنيست عرض اين آستر را مانند پرده پرچیندر نظر بگيريد . ابتدا پرده و آسترپرده ساده رابرش کرده و بدوزيد . ضمن اين که بلندی آستری در اين روش 10 سانتي متر کوتاه تر از بلندیپرده در نظر گرفته می شود . مراحل دوخت اين آستر به شرح زير است:
  .1
لبه کناری آستر را 3 سانتی مترو لبه پايينی را 7 سانتی متر و به طور دوبله تو داده و پساز اتو بدوزيد
  .2
آستر را بر روی سطح بزرگ و تميزی پهن کرده و اندازه بلندی آن را از لبه پايينی تا لبه بالايیبا مداد خياطی علامت بزنيد
  .3
زاپاس اضافی درلبه بالايی آست ررا قيچی کرده و نوار پرده را در بالای آن به طوری که آستردر بين دو لبه نوار پرده آستر جدا قرار گيرد بگذاريد.2/5 سانتی متر زاپاس برای تو گذاشتندو لبه کناری نوار پرده در نظر بگيريد ، سپس لبه پايينی نوار پرده را هم زمان با هم بدوزيد .زاپاس لبه کناری نوار پرده را نيز به طرف پشت آستر بر گردانده و بدوزيد
  .4
نوار پرده را چين دهيد تابه اندازهعرض پرده شود . قلاب ها را از ميان شکاف های نوارپرده آستر جدا عبور داده ، سپس به نوارپرده وصل کنيد ( قلاب پرده وآستر مشترک است )
ب . دراين روش پس از برش و دوختن آستر و پرده به طور کاملا" جدا ازهم طبق آموزشپرده ساده ، قلاب های نصب شده بر روی نوار پرده آستر بر روی حلقه های نوار پردهو قلاب های نصب شده بر روی نوارپرده ، پرده ، نيز بر روی گيره های نصب شده برروی ميله پرده قرارداده می شوند.
ج . هم چنين می توان آستر و پرده را به صورت جدا از هم دوخت و بر دو ميله پرده جدا ازهم نصب کرد . مزيت اين روش به خاطر اين است که می توان آستر را برای تنظيم نور وهوا تنظیمنمود و هر زمان به اختیارپرده وآستری را بطور جداگانه باز و بسته کرد .