روش های آستر کردن پرده
روش های آستر کردن پرده

آسترکردن پرده به دوصورت جدا از پرده و وصل به پرده صورت مي گيرد که هریک را توضیح خواهیم داد:


 
اول :آستر کردن پرده با روش وصل کردن خود آستر به پرده در اين روش آستري پرده را مي توان به دو صورت به پرده دوخت.درهر دوروش لبه هاي بالايي پرده و آستري به يکديگر وصل شده ونوار پرده همزمان به هردو دوخته مي شوداما لبه هاي پاييني به صورت جدا ازهم دوخته مي شوند.درهر دوروش آستربه اندازه پرده برش داده مي شود؛به غير از بلندي آن که دوالي سه سانتي مترکوتاه تراز بلندي پرده در نظر گرفته مي شود.
 
الف:در اين روش لبه هاي کناري آستردر زير لبه هاي کناري پرده قرار گرفته وبه صورت پس دوزي به آن وصل مي شود.

مراحل دوخت آن به ترتيب زير است:


 
اول:لبه پاييني پرده را هفت الي پانزده سانتي مترمتناسب با بلندي و کوتاهي وجنس پردهو به صورت دوبله توداده و پس از اتو نزديک به خطتابدوزيد.

دوم:لبه هاي کناري پرده را نيز سه سانتي متر به طور دوبله توداده واتو کنيد(دوخته نمي شود).

سوم:لبه پاييني آسترپرده را هفت سانتي متربه صورت دوبله تو داده و بدوزيد.

چهارم:دو طرف لبه هاي کناري آستر رادو الي سه سانتي متر قيچي کنيد.

پنجم:اگر آستر داخلي بايد اضافه شود؛پارچه آسترداخلي رابه زير پارچه آسترپرده قرارداده ومانند يک پارچه آستري در نظرگرفته وبه هم کوک بزنيد.

ششم:پرده رابر روي سطح بزرگ وتميزي به طوري که پشت آن به طرف شما بوده ولبه بالايي نيز در بالا باشد پهن کنيد.سپس آستري را به طوري که طرف روي آن به سمت شما باشد بر روي پرده پهن نماييد.لبه پايين آستر بايد سه سانتي متر کوتا ه تراز لبه پايين پرده قرار گيرد.

هفتم:لبه هاي کناري آستر را در زير لبه هاي کناري پرده قرار داده و با دوخت پس دوزي
 
نزديک به هم لبه هاي کناري آستر را در زير لبه هاي کناري پرده مخفي کنيد.
 
هشتم:بلندي پرده را ازلبه پايين به طرف بالااندازه زده وبا سنجاق علامت گذاري کنيد.


 
نهم:بلندي آسترراتا لبه بالايي پرده در نظرگرفته واضافه آن را قيچي کنيد.لبه بالايي پرده را ازسر علامت گذاري با سنجاق به طرف پشت بر گردانده و باسنجاق ثابت واتو کنيد.زاپاس لبه بالايي پرده براي پارچه هاي ضحيم سه سانتي متروبراي پارچه هاي نازک به اندازه پهناي نوار پرده است

دهم:نوار پرده را يک الي دو سانتي متر پايين تر از لبه تا شده سنحاق کنيد،به طوري که زاپاس لبه بالايي پرده را کاملا"بپوشاند. سپس بالا و پايين آن را در يک جهت به پرده بدوزيد.

يازدهم:نخهاي نوار پرده را بکشيد تا پرده به اندازه عرض مورد نظر گردد.


 
ب.روش دوم:لبه هاي بالايي آستر و پرده به هم وصل شده ونوار پرده هم زمان به هردو دوخته مي شود.اما لبه هاي کناري پرده و آستر به صورت جداازهم وبه وسيله بست هايي به يکديگروصل مي شوند.ضمن اين که يک پيلي پنج سانتي متري نيز در وسط پرده داده مي شود.اين يک روش خوب است،چراکه آستري مي تواند به راحتي حرکت کرده و ازچروک خوردگي و کيس در پرده جلوگيري مي شود.مراحل دوخت اين آستري به شرح زير است:


 
1.لبه هاي کناري پرده را به صورت دوبله سه سانتي متري تو داده واتو کنيد.هم چنين لبه پاييني پرده آن را ده سانتي متروبه صورت دوبله تو داده و اتو کنيد.


 
2.اگرلازم است به دو طرف لبه کناري پرده وزنه بدوزيد.سپس لبه پايين را نزديک به خط تا بدوزيد.

3.لبه هاي کناري آستر را به صورت دوبله سه سانتي متري ولبه پاييني آن را هفت سانتيمتر وبه صورت دوبله تو داده وپس از اتو بدوزيد.


 
4.پرده رابرروي سطح بزرگ وتميزي پهن کرده وبلندي پرده را از لبه پايين تا لبه بالايي پرده اندازه زده وبا سنجاق علامت گذاري کنيد.


 
5.لبه بالايپرده را ازسر اين علامت گذاري به طرف پشت پارچه تا کرده و اتو کنيد.زاپاس اين لبه بايد 3ساني متر باشد. به همين اندازه آن را اندازه زده وبقيه زاپاس را قيچي نماييد.


 
6.نوارپرده را يک الي دو سانتي متر پايين تر از لبه بالايي پرده قرار داده وفقط لبه بالايي آن را به پرده بدوزيد.


 
7.پرده را بروي سطح بزرگ وتميزي پهن کنيد وآستررا به طوري که دوطرف پشت پارچه هاي آستر و پرده مقابل هم باشند برروي آن قراردهيد.


 
8.لبه بالايي آستر را به زيرنوار پرده قرار داده و اضافه زاپاس آن را قيچي کنيد.لبه بالايي آستر بايدهم سطح لبه دوخته شده نوار پرده و لبه پاييني آن نيز 2 الي 3 سانتي متر کوتاه تر از لبه پاييني پرده قرار گيرد.


 
9.اگر آستر داخلي لازم است ،بايدآن رابه آستر اصلي وصل کنيد تا مانند يک آستري شود.سپس پرده به آنها وصل مي گردد .به اين ترتيب آستر داخلي در بين پرده وآستر قرار خواهد گرفت.


10.لبه پاييني نوار پرده را نيز به طوري که زاپاس لبه بالايي پرده را بپو شاند سنجاق کنيد.
 
سپس بادقت واز لبه بالايي نوار پرده بدوزيد ،به طوري که نخ نوار پرده در ميان دوخت قرار نگيرد.


11.لبه هاي کناري آستر را به لبه هاي کناريپرده و با زدن بست هايي به طول 3 سانتي متر و در فواصل مساوي وصل کنيد.براي درست کردن اين بست ها بايد يک دوخت بلند از لبه آستر به لبه پرده زد.سپس روي اين حلقه ها را با زنجير دوزي ضخيم و محکم کرد.در پايان دنباله نخ راگره زده و محکم ببنديدآستر کردن پرده به روش جدا ازپرده
 
به سه صورت:الف.با استفاده ازنوار پرده آسترجدا،ب.با استفاده ازنواپرده معمولي؛
 
ج.در دو ريل (چوب پرده)جدا ازهم انجام مي شود:


 
الف.اگرچه اين آستر باقلاب هاي پرده به ميل پرده وصل است،ولي کاملا"به طورمجزا دوخته مي شود نوار پرده اي که به اين آستر دوخته مي شود،نوار پرده آستر جدا ناميده مي شود.اين نوار پرده که به صورت دو لا است،بر بالاي لبه بالايي آستر دوخته مي شودو در ميان آن شکاف هايي است که قلا بهاي پرده مي تواننداز ميان آنهاعبور داده شوند.براي صرفه جويي در پارچه،لازم نيست عرض اين آستر را مانند پرده پرچیندر نظر بگيريد. ابتداپرده و آستر پرده ساده را برش کرده و بدوزيد.ضمن اين که بلندي آستري در اين روش 10 سانتي متر کوتاه تر از بلندي پرده در نظر گرفته مي شود.مراحل دوخت اين آستر به شرح زير است:


 
1.لبه کناري آستررا 3 سانتي مترو لبه پاييني را7 سانتي متر وبه طوردوبله تو داده و پس
 
از اتو بدوزيد.


 
2.آستر را بر روي سطح بزرگ و تميزي پهن کرده واندازه بلندي آن را از لبه پاييني تا لبه بالايي با مداد خياطي علا مت بزنيد.


 
3.زاپاس اضافي درلبه بالايي آستررا قيچي کرده و نوار پرده را در بالاي آن به طوري که آستر در بين دو لبه نوار پرده آستر جدا قرار گيرد بگذاريد.2/5سانتي متر زاپاس براي تو گذاشتن دو لبه کناري نوار پرده در نظر بگيريد،سپس لبه پاييني نوار پرده را هم زمان با هم بدوزيدزاپاس لبه کناري نوار پرده را نيز به طرف پشت آستر بر گردانده و بدوزيد.


 
4.نوار پرده راچين دهيد تابه اندازه عرض پرده شود.قلاب ها را از ميان شکاف هاي نوار
 
پرده آستر جدا عبور داده،سپس به نوارپرده وصل کنيد(قلاب پرده وآستر مشترک است). 
ب.دراين روش پس از برش و دوختن آسترو پرده به طورکاملا"جدا ازهم طبق آموزش
 
پرده ساده ،قلاب هاي نصب شده بر روي نوار پرده آستر بر روي حلقه هاي نوار پرده
 
و قلا ب هاي نصب شده بر روي نوارپرده ،پرده،نيزبرروي گيره هاي نصب شده بر
 
روي ميله پرده قرارداده مي شوند.


 
ج.هم چنين مي توان آستر و پرده را به صورت جدا از هم دوخت وبر دو ميله پرده جدا از
 
هم نصب کرد.مزيت اين روش به خاطر اين است که مي توان آستر را براي تنظيم نور وهوا تنظیم نمود وهر زمان به اختیارپرده و آستری را بطور جداگانه باز وبسته کرد .